5 places de feina dins del Programa Inclou a Gironella

5 places de feina dins del Programa Inclou a Gironella

És la cinquena convocatòria d’aquest projecte, ideat a finals del 2012, i del que se n’ha beneficiat 18 persones

L’Ajuntament de Gironella ha obert una convocatòria per seleccionar a 5 persones treballadores per a la realització d’actuacions de caràcter temporal i d’interès general i social de suport als àmbits del consistori, dins del projecte Inclou, en un procés que comença aquest dilluns 2 de febrer fins el proper divendres 13 de febrer, ambdós inclosos.

Aquest projecte que té la finalitat de promoure la integració social i laboral de persones del municipi en situació d’exclusió social, oferirà dues places per a conserge d’espais municipals i tres per a peó de la via pública.

Les funcions del conserge d’espais municipals consistiran en vigilància i custòdia dels edificis municipals, que implicaran l’obertura i tancament en els horaris establerts, la vigilància en entrada i sortida de persones, i funcions referides al manteniment i neteja de l’espai, en funció de les activitats previstes.

Per altra banda, el càrrec de peó de via pública consistirà en realitzar tasques rutinàries i senzilles vinculades als treballs de construcció i manteniment de carreteres, ponts, mobiliari urbà i altres tipus d’obres públiques.

Les seves funcions consisteixen en excavar i reomplir cots i rases, estendre capes de grava i altres materials, carregar i transportar maons i argamassa, realitzar tot tipus de treball auxiliar de la construcció i manteniment d’obres públiques, pintura o treball similar i fer tasques de tallar herbes en vorals, parcs i altres espais públics.

El contracte laboral que es subscriurà per a cada persona escollida serà de 6 mesos de durada, improrrogables, a partir de la data de contractació amb un promig de 37’5 hores setmanals de dilluns a divendres, de les quals, el 30% seran destinades a formació, tali com es farà constar en el contracte laboral.

El sou mensual brut és de 648’60 euros més la part proporcional de les pagues extraordinàries

Per a poder participar en aquesta convocatòria s’han de complir els següents paràmetres:

Residir a Gironella, majors d’edat, i poder-ho demostrar mitjançant empadronament de mínim 1 anys d’antiguitat.

 • Estar en una situació d’atur de llarga durada i en recerca activa de feina de més d’un any de durada demostrable mitjançant subscripció al SOC o 12 mesos no consecutius en cas d’acceptació d’un contracte temporal inferior als 30 dies.
 • Presentar dificultats socioeconòmiques i/o familiars segons protocol de valoració social i econòmica de serveis socials aprovat per l’Ajuntament de Gironella.
 • Persones que segueixen favorablement el pla de treball i seguiment establert des dels serveis socials municipals, si s’escau
 • Acceptar el pla de formació que s’estableixi, d’acord amb el lloc de treball a cobrir i les tutories, ja sigui dins o fora de l’horari laboral.
 • No haver estat contractat, durant 6 mesos o més, en cap Pla d’Ocupació a l’Ajuntament de Gironella en els darrers 15 mesos comptadors a partir de la publicació d’aquestes bases al BOP.
 • Que no hagi estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques, ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública. Es reserva el dret de sol·licitar certificat d’antecedents penals si es considera oportú.

Per poder optar a una d’aquestes 5 places s’haurà de presentar la següent documentació al Registre de l’Ajuntament de Gironella:

 • Fotocòpia DNI o NIE
 • Currículum Vitae actualitzat
 • Fotocopia del certificat integrat del Servei d’Ocupació de Catalunya per poder comprovar la situació administrativa actual; la situació de prestacions i els períodes d’inscripció
 • Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, els quals hauran de ser originals i fotocòpies compulsades
 • Certificat de vida laboral que es pot demanar a través d’aquí o al telèfon 901 502 050
 • Títol de família monoparental o nombrosa
 • Certificat per persona amb discapacitat
 • Certificat conforme s’ha esgotat la prestació d’atur
 • Acreditació dels ingressos dels membres que configuren la unitat familiar (Nòmines, certificat de prestacions/pensió o altres)

Podeu completar la informació sobre aquesta convocatòria i consultar les bases al tauler electrònic d’aquest consistori al que podeu accedir des d’aquí.

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a