L’ajuntament de Gironella presenta un pressupost per l’exercici 2014 de 5.454.900 euros

L’ajuntament de Gironella presenta un pressupost per l’exercici 2014 de 5.454.900 euros

Es va aprovar al ple d'ahir 4 de novembre amb els vots a favor de l'equip de govern i el regidor d'ERC i el vot en contra del grup municipal del PSC.

Es preveu una partida inversora important que inclou la futura biblioteca municipal, així com partides de manteniment de carrers i millores en l'enllumenat

L'equip de govern de l'Ajuntament de Gironella ha presentat la propsota de pressupost per a l'any 2014, el qual té un increment en el seu conjunt pel pla d'inversions per al proper exercici. Fora d'aquest àmbit extraordinari i puntual, segueix els objectius que des de principi de mandat l'equip de govern ha portat a terme: ser conservador en els ingressos ( a base d'una anàlisi acurada de les previsions segons els exercicis anteriors) i curós en la despesa, seguint prioritzant temes de manteniment i conservació de l'espai públic, en atenció a les persones que pateixen més accentuadament la crisi econòmica i mantenint mesures d'estalvi en temes com enllumenat, festes i altres despeses de funcionament ordinari de l'Ajuntament.

A grans trets, el pressupsot del 2014 queda resumit en els següents quadres:

INGRESSOS

DENOMINACIÓ 2013 2014 Dif.2014/2013 Dif %
Impostos directes 1.411.550,00 1.480.610,00 +69.060,00 +4,89%
Impostos indirectes 25.000,00 25.000,00 --- ---
Taxes, preus públics i altres ingressos 1.078.360,00 1.133.660,00 +55300,00 +5,13%
Transferències corrents 1.270.500,00 1.247.530,00 -22.970,00 -1,81%
Ingressos patrimonials 12.100,00 8.100,00 -4.000,00 -33,06%
OPERACIONS CORRENTS 3.797.510,00 3.894.900,00 +97.390,00 +2,56%
Alineació d'inversions reals 60.000,00 0,00 -60.000,00 -100%
Transferències de capital 216.423,18 1.074.000,00 +857.576,82 +396,25%
Passius financers 0,00 486.000,00 +486.000,00 ---
OPERACIONS CAPITAL 266.423,18 1.560.000,00 +1.293.576,82 +485.53%

DESPESES

DENOMINACIÓ 2013 2014 Dif.2014/2013 Dif. %
Despeses de personal 1.279.776,00 1.198.176,00 -81.600,00 -6.38%
Despeses corrents en béns i serveis 1.803.990,00 1.943.690,00 +139.700,00 +7,74%
Despeses financeres 143.000 114.500,00 -28.500,00 -19.93%
Transferències corrents 58.500 58.500,00 0,00 ---
OPERACIONS CORRENTS 3.285.266,00 3.314.866,00 +29.600,00 +0.90%

Les partides que presenten millores en la seva assignació inicial fan referència a programes d'atenció a les persones i en foment de l'ocupació, amb increments del 7,68% i del 100% respectivament. En el segon cas, fa referència al Pla Inclou, el qual s'ha doblat la partida pressupostària per fomentar a través d'aquest programa la contractació i formació de persones a l'atur i sense ingressos en la unitat familiar.

El manteniment de la via pública segueix sent una obsessió per l'equip de govern. Així mateix s'incrementa lleugerament el pressupost en aquest àmbit (+ 6,45%) per seguir fent actuacions en els diferents punts del municipi que requereixen millores de manteniment, accessibilitat o renovació total de punts concrets.

Els nous imports en el capítol d'ingressos (impostos i taxes) tenen increments en el seu conjunt, malgrat no hi ha increments en la pressió fiscal als ciutadans. L'equip de govern va aprovar, el passat mes d'octubre, la congelació de la major part de les taxes municipals (escombraries, vehicles, guals, cementiri...) i va aprovar també una reducció del tipus impositiu de l'Impost de Béns Immobles, baixant del 1,16 al 1,02. L'increment de la recaptació es deu a una major eficiència en la gestió i també per l'aflorament de contribuents amb obligació de tributar i que, fins la data, no ho feien. La revisió a fons de tots els padrons cadastrals ha permès aquesta previsible increment de recaptació.

En referència a les inversions, aquest any és el que es preveu una major inversió per part de l'equip de govern. La partida més important és per la construcció de la futura biblioteca municipal, pressupostada en 1.560.000,00 euros i que hauria de començar-se a construir el mes de gener. Aquesta inversió ha de suposar un salt endavant per la millora dels equipaments pels ciutadans de Gironella i, malgrat no disposar de les ajudes de les administracions que anys enrere s'haurien pogut obtenir, l'Ajuntament de Gironella té la capacitat a dia d'avui de fer-hi front.

També es contemplen altres inversions en el pressupost municipal, com són el manteniment de la via pública per import de 204.034 euros (+54,25% vers l'any anterior) i en millores a la xarxa d'enllumenat per import de 35.000 euros (+90,22% vers el 2013).

En el quadre adjunt hi ha el resum:

CONCEPTE Pressupost Subv. F.Propis Crèdit Altres
Millores enllumenat 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00
Millores via pública 204.034,00 0.00 204.034,00 0,00 0,00
Biblioteca municipal 1.560.000,00 1.074.000,00 0,00 486.000,00 0,00
TOTAL INVERSIONS 1.799.034,00 1.074.000,00 239.034,00 486.000,00 0,00

Es pressuposta inicialment i a efectes de pressupost la concertació d'una nova operació de crèdit, si bé es preveu que no serà necessària en cap cas un cop s'hagi efectuat el tancament de l'exercici 2013 i es puguin incorporar els romanents de tresoreria de l'exercici, tal com indica el tancament provisional intern fet a data 30/09/13. Aquesta possible contractació seria possible donada la ràtio d'endeutament de l'Ajuntament, situada al 69,45% (31/12/12), i alhora a l'amortització anual de crèdits que situarà, a finals del 2013, l'endeutament al voltant dels 2,3 milions d'euros (un 11,54% inferior al tancament de 2012).

La previsió de tancament de l'exercici 2013 és amb superàvit pressupostari i, previsiblement, amb un romanent de tresoreria positiu, tot i la forta dotació per insolvències.

 

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a