L’Ajuntament de Gironella obre la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions del municipi

cromo ajuntament

Les sol·licituds es poden presentar fins el 15 de març

Un any més l’Ajuntament de Gironella ha obert la convocatòria de subvencions per a activitats que realitzin les associacions i entitats sens ànim de lucre al municipi pels anys 2020 i 2021. La convocatòria compta amb un pressupost de 43.000€, que se sumen als convenis vigents amb entitats socials i centres d’educació primària del municipi.

David Font, l’alcalde de Gironella, ha explicat que des del consistori es vol acompanyar a les entitats en els seus projectes, i ha destacat la importància que el teixit associatiu té pel municipi. “Hem d’acompanyar i facilitar a les entitats que ens ajuden a desenvolupar la idea d’un municipi viu, amb recursos materials i també econòmics”, ha declarat Font.

La subvenció es pot sol·licitar pels projectes portats a terme entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021, que són els dos exercicis passats, tenint en compte que l’any passat no es van convocar atenent la situació pandèmica encara que es vivia. L’import màxim de subvenció serà del 50% del projecte i limitada a un màxim de 7.500€, tenint en compte que mai es pot generar superàvit a l’entitat. L’import a concedir a cada entitat es determinarà de forma proporcional entre els sol·licitants en relació als punts assignats segons els criteris de puntuació establerts a les bases.

Les sol·licituds s’han de presentar fins el 15 de març amb una instància genèrica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i s’ha d’adjuntar la següent documentació:

   • Formulari de sol·licitud
   • Projecte que s’hagi portat a terme, amb la valoració económica o execució del pressupost. Model normalitzat.
   • Acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la presentació d’un certificat o declaració responsable en el cas que la quantia que s’atorga no superi l’import de 3.000€.
   • Declaració responsable en la qual es faci constar les subvencions sol·licitades o atorgades per altres organismes públics o no haver-ne sol·licitat o rebut cap.
   • Certificat acreditatiu de l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici anterior, amb el seu desglòs per imports i conceptes

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a